Aktywne włączenie - aktywna integracja wychowanków MOW/MOS szansą na zatrudnienie

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata   2014-2020

 

Termin realizacji: 01.07.2018 - 30.06.2019

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei wraz z Fundacją "Fabryka inicjatyw społeczno - ekonomicznych", realizuje projekt "Aktywne włączenie - aktywna integracja wychowanków MOW/MOS szansą na zatrudnienie" w ramach działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie poprzez kompleksową i indywidualną aktywizacją społeczno - zawodową. Projekt skierowany jest do wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych, w skład którego wchodzi MOW (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy) i MOS ( Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapi) w Skarżysku - Kamienna.